De grondwet en de daardoor gewaarborgde rechten kunnen nooit worden opgeschort

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document


 

De Belgische grondwet is de basis van de rechtsorde in het land. Alle andere wetten, maar ook alle besluiten, decreten en internationale verdragen, kunnen enkel met geldigheid bestaan indien zij in lijn zijn met de grondwet.

De grondwet werd uitdrukkelijk geschreven voor tijden zoals deze, om te verhinderen dat een regering en diens overheidsdiensten de rechten van de burgers zouden kunnen ondermijnen of opschorten.

Artikel 11 van de Belgische grondwet [1]

“Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden.”

Alle besluiten en wetten, op eender welk niveau (inclusief op EU-niveau), die Artikel 11 schenden zijn dus onwettig.

Dit wil zeggen dat zowel gevaccineerden (COVID) als niet gevaccineerden, zij die een mondmasker dragen en zij die dat niet doen, altijd dezelfde rechten en vrijheden moeten hebben. Zij die dit voorkomen, en dus discrimineren, zijn strafbaar.

Ongeacht de status van vaccinatie, of het al dan niet dragen van een mondmakser, kunnen Belgen hun rechten en vrijheden niet ontnomen worden. Tenzij een persoon door een rechtbank werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf of opname in een instelling.

Artikel 12 van de Belgische grondwet [1]

“ De vrijheid van de persoon is gewaarborgd. ”

Elke Belg heeft dus het recht om zichzelf te zijn, ook op gebied van mentale en fysieke gezondheid. Om vrij te leven, vrij te denken, zich vrij uit te drukken en zich vrij te verplaatsen. Beperkingen die in strijd zijn met Artikel 12, en/of Artikel 11, en/of Artikel 19, en/of Artikel 27 zijn onwettig.

Artikel 19 van de Belgische grondwet [1]

“De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.“

“De vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten” is gewaarbord. Elke beperking die in strijd is met Artikel 11, en/of Artikel 12, en/of Artikel19 en/of Artikel 27 is onwettig.

Elke Belg heeft dus het recht om geen mondmakser te dragen en om niet gevaccineerd te worden met COVID ‘vaccins’, gezien dit vormen kunnen zijn van meningsuiting. Meningsuiting betreft immers meer dan het spreken of schrijven van woorden en betreft dus ook lichaamstaal en andere vormen van expressie.

Beperkingen die in strijd zijn met Artikel 19, en/of Artikel 11, en/of Artikel 12, en/of Artikel 27 zijn onwettig.

Artikel 27 van de Belgische grondwet [1]

“ De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.”

Ongeacht de status van de samenleving (dus ook tijdens een epidemie, een pandemie of een oorlog), ongeacht de status van vaccinatie en ongeacht het al dan niet dragen van een mondmakser, hebben Belgen altijd het recht om samen te komen. Zowel in het openbaar als op private domeinen.

Geen enkele regering of overheidsdienst mag de rechten zoals gewaarborgd in Artikel 27 beperken of schenden en niemand kan deze rechten opschorten.

Daar waar een politiewet, een andere wet, een decreet of een besluit in strijd is met enig Artikel van deze grondwet is die onwettig, gezien de grondwet de basis is van de rechtsorde:

Artikel 33 [1]: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.”

 

1. De Belgische grondwet: https://www.senate.be/doc/const_nl.html