Toestemming van de West-Australische regering voor het “voorzien of toedienen van een vergif” [SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccin]

Deze pagina is ook beschikbaar als pdf-document


 

Het volgende document is een officieel document van de West-Australische (WA) regering.

De Nederlandstalige vertaling gebeurde op basis van dit Engelstalige document dat kan worden gedownload via de website van de West-Australische regering:

https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2021-02/210218-2853a-Authorisation-to-Supply-or-Administer-Vaccine-CHO-IoA-signed-A-Robertson-18022021-(WITH-ANNEXURES).pdf

In het document, waarvan de Commissie een kopie heeft in het archief, gebruikt Dr. Andrew Robertson, Chief Health Officer voor de West-Australische regering, het woord “poison,” wat “vergif” betekent in het Nederlands, om te verwijzen naar deze COVID-19-vaccins:

  1. Het vaccin van de Universiteit van Oxford / AstraZeneca
  2. Het Novavax-vaccin
  3. Het Pfizer- en BioNTech-vaccin

In het belang van de veiligheid, de gezondheid en de rechten van de bevolking stelt de Commissie deze informatie ter beschikking.

 


 

VOLKSGEZONDHEIDSWET 2016 (WA)

INSTRUMENT VAN TOESTEMMING

TOESTEMMING VOOR HET VOORZIEN OF TOEDIENEN VAN EEN VERGIF [SARS-COV-2 (COVID-19) VACCIN] (nr. 1) 2021

1.Ik, Dr.Andrew Robertson, Chief Health Officer (WA), handelend in overeenstemming met de secties 197 en 198 van de Public Health Act 2016 (WA) [de wet] die macht geeft met het oog op het beheer van noodsituaties tijdens een volksgezondheidstoestand van nood, om een persoon te machtigen om een vergif af te leveren of toe te dienen, machtig hierbij de persoon (personen) die de klasse van positie in kolom 1 van het bijgevoegde schema bezetten om de wettelijke functies uit te oefenen in kolom 2 van het bijgevoegde schema, onder de voorwaarden, beperkingen of restricties (indien van toepassing) uiteengezet in kolom 3 van de bijgevoegde bijlage.

2 Het schema is bijgevoegd als bijlage A.

3. Deze machtigingsakte treedt in werking met ingang van 22 februari 2021 en blijft van kracht totdat de volksgezondheidsnoodtoestand niet langer van kracht is of totdat anderszins wordt gewijzigd of ingetrokken.

 


 

PUBLIC HEALTH ACT 2016 (WA)

INSTRUMENT OF AUTHORISATION

AUTHORISATION TO SUPPLY OR ADMINISTER A POISON [SARS-COV-2 (COVID-19) VACCINE] (No. 1) 2021

1.I, Dr Andrew Robertson, Chief Health Officer (WA), acting pursuant to sections 197and 198 of the Public Health Act 2016 (WA) [the Act] that gives power, for the purposes of emergency management during a public health state of emergency, to authorise a person to supply or administer a poison, hereby authorise the person(s) occupying the class of position in Column 1 of the attached Schedule to perform the statutory functions in Column 2 of the attached Schedule, subject to the conditions, limitations or restrictions (if any) set out in Column 3 of the attached Schedule.

2.The Schedule is attached as Annexure A.

3. This instrument of authorisation shall take effect from 22 February 2021 and shall remain in force until the public health state of emergency is no longer in force or until otherwise amended or revoked.